Nesten alltid åpent....


 Skrið

Naturfarevurderinger for private og offentlige aktører Skred, flom, erosjon, stormflo, overvann og andre naturfarer

Skredvurderinger

Har du planer om å bygge en vei, hytte, garasje eller et hus? Eller ferdigstille en reguleringsplan? Kanskje er det i bratt terreng og kommunen etterspør en skredvurdering. Denne vurderingen kan vi gjøre effektiv og rimelig med referanse til TEK17. 

Overvann & Flomvurderinger

I mange områder må man gjennomføre en kartlegging og vurdering av flomfare eller overflatevann før godkjenning av byggesøknad eller reguleringsplan. Vi tilbyr vurderinger som tilfredsstiller alle formelle krav. 

ROS Analyse

Ved reguleringer skal planmyndighetene påse at risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) gjennomføres. Vi gjennomfører ROS analyse som tilfredsstiller alle formelle krav. 

Vi har utført over 300 rapporter innen naturfare, samt utarbeidet og deltatt som rådgivere i reguleringssaker siden 2012. 

Skred-ekskursjon i Italia
Skred-ekskursjon i Italia

Jan Gunnar Opsal

Hovedfag i geologi (Cand. Scient) 1997

Før hovedfaget hadde han en runde med god treårig opplæring innen kvartærgeologi på Distriktshøgskulen i Sogndal. Studiet ble avsluttet med kandidatoppgaven: «Lokalglasiasjon og stratigrafi i Rindalen». Ferden gikk videre til universitetet for en dypere forståelse av de geologiske prosesser med fag som: Strukturgeologi - kartlegging av svakhetssoner, Tolking av borhullsdata, Sedimentologi og flere feltekskursjoner i Troms og Finnmark der fokus var elveavsetninger og kvikkleire.

Han er oppvokst med alle typer skred og flom i romsdalsbygda Eresfjord og erfaring med flom målinger i Surna sammen med SINTEF over en periode på fem år.

Naturfarer er i dag ofte en kartvurdering der NVE med flere, har lagt ned en betydelig innsats for å synliggjøre naturfarene rundt oss. Denne naturfaredatabasen sammen med vår utdannelse, erfaring og naturfareforståelse er grunnen til at vi stiftet Skrið. Som fjellglad person er det alltid godt å vende tilbake til Eresfjord med fjell på opptil 1800 meter for å få litt perspektiv på noen av naturfarene en vurderer. Av og til blir det glemt bak kontorpulten. 

Rasmus Pedersen

Hovedfag geologi (Cand. Scient) fra 1997 

Utdannet innen berggrunnsgeologi og strukturgeologi, et spesialfelt innen vurdering av landgeologi, deformasjon og svakhetssoner i fjell og berggrunn, samt skred- og skredrelaterte prosesser. Sidefelt i utdanning er strømningsanalyse, stratigrafi og sedimentologi, vurdering av erosjon, og flere år med flomvurdering i 2D og 3D. Han har jobbet bredt innenfor hele geofaget i mange år med feltarbeid både i Norge og på Svalbard, inkludert feltarbeid og kartlegging for NGU. Ofte i fjellet med tursko om sommeren, med gevær på høsten og på topptur med ski om vinteren. 

Marinius Øygaren

Hovedfag i geologi (Cand. Scient)  2002

Utdannet ved Universitet i Bergen med en rekke tverrfaglige miljø- og landskapsrelaterte emner i tillegg til opplæring innen kvartær og sedimentologisk geologi. Hovedfagstudiet innebar fordypning i geologiske prosesser, hovedsakelig relatert til utvikling og betydning av dannelse av forkastninger og sprekkemønster. Oppvokst på gård i Sauda med en naturlig tilnærming til flom og skred. Økt forståelse for geologiske prosesser og avsetningsmønster er tilegnet ved flere feltekskursjoner til bl.a. kvartærgeologiske lokasjoner (Finse, Etne med flere)

Kundeanbefalinger

STORMFLO MODELLERING

OPPDRAGSGIVER AROS ARKITEKTER AS

Oppdragsgiver ønsket beregning av stormflo i forbindelse med bygging i flomålet. Hvor mye må man løfte terrenget for å være trygg i år 2200?

Terrenget er løftet og kotene representerer 10 cm. Utbygger planlegger å løfte terrenget med 5 meter. Er dette tilstrekkelig?

Vår konklusjon etter modellering av maksimum stormflo i år 2020: Prosjektet er trygt og kan gjennomføres.

Bygg ved elv i Eikesdal 

Flomvurdering

200 års flomvurdering Finnset Eikesdal
200 års flomvurdering Finnset Eikesdal
3D modellering av 200 års flom Finnset Eikesdal
3D modellering av 200 års flom Finnset Eikesdal

 Dette var en positiv opplevelse! Raske svar, effektiv og grundig vurdering. Lav pris! Anbefales!

Olav Finnset - Eikesdal  

Ønsker du en analyse