Informasjon

Skrið

Skrið er det begrepet vikingene brukte for å definere et skred. Men det er mange typer skred som man må vurdere når man sender inn reguleringsplaner i bratt terreng. 
 

Skred fra fjell

En har god oversikt over de større usikre fjellskred områdene i Norge. Men det er også mange områder som kan være utsatt for steinskred og steinsprang. Dette må kartlegges i en reguleringsprosess.  

Løsmasseskred

I denne kategorien finner vi jordskred, flomskred og kvikkleireskred. I utsatte områder bør en også vurdere geotekniske undersøkelser. Men først kan det være hensiktsmessig med en befaring og en anbefaling om geotekniske undersøkelser.

Snø- og sørpeskred

I Norge er det mange snøskred utsatte områder og mange får krav om snøskredvurderinger i bygge søknaden. En snøskredvurdering må basere seg på et tenkt scenario litt som flom. Enkelte år er ekstreme og det må en ta høyde for der man bygger. Sørpeskred er skred av snø med høy vannmetning. Forskjellen mellom sørpeskred og flomskred er ikke alltid lett å definere. 

Flaumr

Flaumr er det norrøne begrepet for flom. Fra gammelt av var det manns minne som regulerte hvor man ikke burde bygge nær vassdrag. I dag er det strenge krav og TEK17 som gjelder. 
 

Flomsonekart

I Norge har mange vassdrag flomsonekart. Disse kartene viser områder som blir oversvømt ved flom. Alle reguleringer skal være sikret mot en 200-års flom. Flomsone kartene benyttes til å gi et bedre grunnlag i arealplanlegging og beredskap. 
 

Oversiktskartlegging

Mange arealer nær vassdrag kan være utsatt for flomfare. Om du går med tanker om å bygge så gir kartleggingen en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere

Tilskuddsordning

Om du er bekymret for flom i et vassdrag tilknyttet din eiendom kan du kontakte oss så skal vi hjelpe deg. For om vi gjør kritiske funn skal ikke du som privatperson lide noe økonomisk tap.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Plan- og bygningsloven (PBL) stiller krav til ROS-analyser ved arealplanlegging som gir et kunnskapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet
 

Risiko

Er uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for informasjon/objekter. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av den uønskede hendelsen.
 

Sårbarhet

Er en svakhet som reduserer eller begrenser et systems evne til å motstå en uønsket hendelse, eller til å gjenopprette en ny stabil tilstand etter hendelsen har inntruffet.

Vi tilbyr

- Skredfarevurdering (Rasvurdering), derunder vurdering av reell skredfare, behov for skredsikring og utarbeidelse av skredfarerapport
- Flomfarevurdering, derunder vurdering av reell flomfare, behov for flomsikring og flomfarerapport.
Erosjonsfare med tiltak for erosjonssikring
- Modellering og avbøtende tiltak for fare for overvann
- Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) 
- Vurdering av fare for kvikkleire/ områdeskred og derav stabilitetsvurdering