Skrið Geo

Stabilisering av kvikkleire med KCl 

Hovedkonklusjoner og anbefalinger: Skred kan unngås. 

Ved å prioritere risikoreduserende tiltak er det mulig å unngå de aller fleste alvorlige kvikkleireskred, både de som er utløst av menneskeskapte terrenginngrep og de som er utløst av naturlig erosjon. Virkemidlene for forebygging har ulik effekt på risikoen og virker overfor ulike målgrupper. Det må satses bredt for å nå målet om redusert risiko 

Figur: NVE
Figur: NVE

Hvordan stabilisere med KCl?

Metoden er i utgangspunktet enkel. Først må det lages et hull, deretter kan KCl-staven settes ned i leira der KCl over tid blande seg (diffusjon) inn i leira, og ved å sette ned nok KCl-staver vil kvikkleiren over tid stabiliseres til trygg grunn.

Men gjennomføringen er ikke enkel. Hvert enkelt prosjekt må vurderes i detalj av fagmiljøer med sammensatt og riktig kompetanse. Det vil si at både geoteknikere, hydrologer og kvartærgeologer må jobbe sammen og komme frem til et KCl stabiliseringsprogram for det aktuelle området.

KCl forebygger og reduserer faren for kvikkleireskred.

Sammen med en av Norges ledende leverandør av KCl har Skrið Geo utviklet KCl-staver for raskt nedsettelse og stabilisering av kvikkleire. 

Stabilisering av farlig kvikkleire med kaliumklorid (KCI) er godt kjent, og KCl-staver som plasseres i et nettverk vil eliminere faren for skred, mener daglig leder Jan Gunnar Opsal i Skrið Geo.

  • Vi vet at metoden fungerer og det er utført mye godt akademisk arbeid innen stabilisering med KCl, fremholder han.

Metoden er verifisert, akkurat det kan det ikke settes spørsmålstegn ved, legger han til og viser til et parti på E6 utenfor Oslo (Ulvensplitten) som ble stabilisert med KCl på 1970-tallet. I tillegg er et offentlig prosjekt, «Saltstabilisering av kvikkleire (SAK)» gjennomført, der målet var å teste og utvikle én eller flere skånsomme og kostnadseffektive installasjonsprosedyrer for sikring av kvikkleireområder.

Kontakt oss